Thursday, February 5, 2015

VĂN HỌC NHẤT BÁCH THỦ


                                                           CHÂN PHƯƠNG ghi nhanh 

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/4248401/100-novels-everyone-should-read.html   Nhật báo Telegraph bên Anh năm nay đưa danh sách Tác Phẩm Văn Học Nên Đọc ; trong đó có các tên bất hủ như Fielding, Richardson, Sterne, Balzac, Dickens, Stendhal, Flaubert, Zola,Tolstoy, Dostoievski, Goethe, Melville, Carroll, Joyce, James, Conrad, Orwell, Fitzgerald, Kerouac, Marquez, Morrison... Bất ngờ là mớ tiểu thuyết giả tưởng hay hình sự của Mary Shelley, H.G. Wells, Graham Greene,  Raymond Chandler, Umberto Eco, JG Ballard...

Tuesday, February 3, 2015

thơ ng. hoàng anh thư 
 

1.Hầu như không có chủ đề

để bắt đầu một buổi sáng
như thông lệ
nhiều cánh cửa mở trên đôi chân tất tả và khép lại
không có chỗ cho sương mù thảnh thơi
trong những mũi giày khi mùa đông tới