Friday, November 13, 2015

Nguyễn Trọng Khôi
                               Cuối thu - GIẤC NGỦ MUỘN - Oil on Canvas 50 x 60inch


Post a Comment