Wednesday, December 30, 2015

chuyện một ngày


Tôi chắc là không. Vì Đông Dương có 5 xứ là: Bắc Kỳ tức Tông-canh (Tonkin); Trung Kỳ và Nam Kỳ - 3 kỳ hay 3 xứ này là hết đất An Nam. Thêm 2 xứ nữa là Ai Lao (tức Lào) và Cao Miên (tức Campuchia). 
Vì sao không dịch ngắn gọn là "Đông Dương"; hoặc dịch đầy đủ là "Đông Dương thuộc Pháp" nhỉ?Post a Comment